Kategorie:

zaawansowane

Sądecki Park Etnograficzny

Sądecki skansen jest jednym z najładniejszych w Polsce. W dużej mierze to zasługa jego tematycznej różnorodności: ponad 70 obiektów reprezentuje budownictwo i kulturę wszystkich grup etnicznych zamieszkujących niegdyś teren Sądecczyzny (Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich, Łemków).

Są tu zarówno budowle sakralne (piękna łemkowska cerkiew z XVII w. czy młodszy o wiek kościół katolicki z Łososiny Dolnej), jak i przykłady różnorodnej zabudowy wiejskiej (m.in. XVII-wieczny dwór szlachecki, chaty, budynki gospodarcze). Nie brakuje też obiektów przypominających o innych grupach wielokulturowej Sądecczyzny: Niemcach, Żydach i Cyganach Karpackich. Odtworzona osada tych ostatnich jest jedną z wielkich atrakcji skansenu, podobnie jak zabudowa małomiasteczkowa w części zwanej Miasteczkiem Galicyjskim.

W latach 2017-2018 na terenie Skansenu został zrealizowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, projekt pn. „Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu”.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu.

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji było:
• zapewnienie warunków przyczyniających się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do zwiększenia dostępu do kultury
• zapewnienie warunków sprzyjających utworzeniu trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury – jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
• wzrost atrakcyjności ekspozycji Sadeckiego parku Etnograficznego a przez to zwiększenie liczby turystów
• poprawa jakości dostępu do zasobów dziedzictwa, a co za tym – możliwości czerpania, wykorzystywania i redefiniowania treści kulturowych dla interpretacji swojej tożsamości oraz twórczej kreacji
• wzmocnienie roli i pozycji muzeum jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym poprzez jego rolę w procesie budowania tożsamości lokalnej i regionalnej oraz poprzez oddziaływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej Nowego Sącza i regionu
• poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych poprzez remonty konserwatorskie zabytkowych obiektów drewnianych w Sądeckim Parku Etnograficznym
• wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego Muzeum.

Osiągnięte efekty:
- konserwacja, remont i impregnacja 26 zabytków nieruchomych ekspozycyjnych sektora lachowskiego, góralskiego,
- konserwacja zabytkowej chrzcielnicy pochodzącej z końca XVI wieku i wykonanej w wapieniu pińczowskim,
- rozbudowa elektronicznych systemów ochrony obiektów SPE, w tym: wykonanie kanalizacji teletechnicznej, systemu CCTV, oświetlenia parkowego dekoracyjnego dla wydzielonych stref, rozbudowa systemów SAP i SSWIN Sądeckiego Parku Etnograficznego.
- dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 10 zabytkowych obiektów
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 4842
odwiedzin/rok
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M–2 EPC.

Drukuj

Galeria

Zawartość plecaka

Twój plecak jest pusty